Flevostate gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Flevostate verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst Flevostate u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gebruik van persoonsgegevens door Flevostate

Flevostate heeft als doel het leveren van kwalitatief hoogwaardige hulpverlening. Met onze professionele zorgaanpak geven wij invulling aan de (zorg)behoeftes van jongeren met als doel dat zij op hun eigen wijze en naar vermogen participeren in de maatschappij. Het leveren van de best mogelijke zorg aan kwetsbare jongeren is ons bestaansrecht. Flevostate gebruikt in sommige gevallen persoonsgegevens. Bij het aanmelden van hulpverlening heeft Flevostate NAW-gegevens, geboortedata, contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres nodig om uw vraag of aanmelding goed te kunnen beantwoorden of registreren.

 

Plichten en verantwoordelijkheden van Flevostate

Flevostate heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Flevostate neemt beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat kunnen technische beveiligingsmaatregelen zijn, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen. De medewerkers van Flevostate hebben een geheimhoudingsplicht, en toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

 

Bewaartermijn

Flevostate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van zijn taken en de naleving van wettelijke verplichtingen.

 

Verstrekking aan andere organisaties

Flevostate verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij Flevostate daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Met organisaties die – in opdracht van Flevostate- uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Flevostate blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als Flevostate uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen
 • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij Flevostate
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te laten corrigeren, te laten verwijderen of te laten afschermen wanneer u dat wenst
 • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan Flevostate om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen
 • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Flevostate. Flevostate voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking
 • Inzagerecht: als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens dan kunt u uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Flevostate reageert binnen 4 weken. U kunt daarna aan Flevostate vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook hierop reageert Flevostate binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

 

Gebruik van de website

De website van Flevostate kan linken naar websites van anderen. Flevostate is niet verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving op het gebied van privacy door derden.

 

Persoonsgegevens die op de website worden verwerkt

Flevostate kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Flevostate verstrekt.
Flevostate kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

 

Waarom Flevostate gegevens nodig heeft

Flevostate verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Flevostate uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Flevostate worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Flevostate gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Flevostate maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Flevostate bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Flevostate te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Flevostate heeft hier geen invloed op. Flevostate heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Beveiliging

Flevostate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Flevostate maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Telefoongesprekken 

Telefoongesprekken worden door Flevostate niet opgenomen en bewaard.

 

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met Flevostate.

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder waarschuwing door Flevostate gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op flevostate.nl gepubliceerd zijn.