Betrokken zorg, passend en dichtbij

Flevostate is een behandelcentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

 

We richten ons op:

 • Een snelle terugkeer van jongeren in een veilige omgeving;
 • Continue evaluatie met jongeren en opvoeders over de interacties;
 • Het behandelen dicht bij huis;
 • Passende vervolgzorg;
 • Afstemming in de keten en kennisdeling met partners en elkaar.

Onze missie

Met onze professionele zorgaanpak geven wij invulling aan de (zorg) behoeftes van jongeren met als doel dat zij op hun eigen wijze en naar vermogen participeren in de maatschappij. Het leveren van de best mogelijke zorg aan kwetsbare jongeren is ons bestaansrecht.

We streven ernaar dat jongeren de ‘beste versie van zichzelf’ worden

Onze visie

Wij stellen de mens en de kwaliteit van leven centraal in onze aanpak. Daarbij vinden we een contextuele kijk op de zorgvraag noodzakelijk. Het activeren van de eigen kracht van de jongere en het systeem (gezin, school, vrienden) zijn de pijlers waarop we zorg leveren. Wij kijken altijd naar wat er mogelijk is en waar kansen liggen. We streven ernaar dat jongeren de ‘beste versie van zichzelf’ worden.

Goede zorg voor jongeren is ons doel, niet de structuren, procedures en regels. We hebben respect voor onze cliënten, hun systeem en onze medewerkers. We werken transparant in onze behandelingen en onze bedrijfsvoering. We werken samen in de keten, het systeem en met elkaar en zijn integer in alles wat we doen.

De doelgroepen

Flevostate biedt doelgerichte hulp aan jongeren en hun (pleeg)gezin. We helpen jongeren die op meerdere terreinen in hun leven zijn vastgelopen zoals in hun contacten met familie en vrienden en op school. We bieden hen een intensief, maar kortdurend programma.

Daarnaast bieden we hulp aan jongeren en jongvolwassenen, met behulp van een zelfstandigheidstraining. We helpen hen om in een veilige omgeving, hun relaties opnieuw vorm te geven. Daarbij hebben we ook oog voor praktische zaken zoals huisvesting, financiën, werk, onderwijs en vrijetijdsbesteding.

Onze organisatievisie

Bij de inrichting van onze netwerkorganisatie gaan wij uit van samenwerken en participatie. In onze organisatie gaat het om mensen, die initiatief nemen en elkaar opzoeken, los van organisatiegrenzen, status en hiërarchie. We streven naar evenwicht en harmonie en zijn wars van macht. Daarom werken wij met zo weinig mogelijk managementlagen. Wij worden niet aangestuurd, wij sturen onszelf aan omdat wij professionals zijn. Wij dragen eigen verantwoordelijkheid en leveren als individu en als onderdeel van het team een belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen. Niet de ingewikkelde structuren en strak beschreven taken geven richting aan onze organisatie maar de zorg aan jongeren doet dat. Zij zijn ons bestaansrecht.

Randvoorwaarden bepalen niet hoe wij ons werk doen. Werkafspraken tussen onze medewerkers en het nemen van verantwoordelijkheid door iedereen die bij ons werkt, bepalen dat wel. Wij klagen niet over verkeerd ingerichte systemen en processen maar verbeteren ze totdat ze doen wat ze moeten doen, namelijk ondersteunend zijn aan de zorg die we leveren. Samen streven we naar het beste resultaat en continue verbetering. Op deze manier helpen wij onze cliënten en staan we zelf in onze kracht. Dat komt iedereen ten goede. Wij halen het beste uit onszelf en uit de jongeren, die bij ons worden behandeld. Bij ons is iedereen even belangrijk.

Een professioneel behandelklimaat

We bieden jongeren, die bij ons worden behandeld, een professioneel behandelklimaat. Hiervoor hebben we een duidelijk beeld van onze werkhouding. We zijn betrokken bij het welzijn en de ontwikkeling van jongeren en hun sociale omgeving. We zijn betrouwbaar, beschikken over moed om lastige beslissingen te nemen en zijn doortastend in ons handelen. We zijn in staat om ons te bezinnen op wat we doen en hebben een zelfstandig oordeelsvermogen om bij tegenstrijdige belangen en conflicterende normen en waarden, af te wegen en verantwoorde beslissingen te nemen. Dat doen we in overleg met cliënten en in samenspraak met elkaar.

Vanuit deze houding hechten we een grote waarde aan de systeemgerichte benadering in onze behandeling. Niet alleen onze jongeren staan centraal maar ook hun sociale omgeving. Deze benadering houdt in dat onze behandeling altijd doordrongen is van het systeemgerichte denken. Een open leef- en werkklimaat is van groot belang voor iedereen die betrokken is bij onze organisatie. Onze visie op de inrichting van onze organisatie, waarbij samenwerken en participatie belangrijke pijlers zijn, draagt bij aan een professioneel behandelklimaat.

Flevostate-samen-op-weg

Innovatie

De jeugdhulp in Nederland is de laatste jaren erg veranderd. Naast een aantal fundamentele veranderingen, zoals de verantwoordelijkheid bij de gemeenten voor de uitvoering van de Jeugdwet, is het ook steeds gebruikelijker dat wij actief worden betrokken bij het verbeteren van werkprocessen en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. Passend bij onze organisatiefilosofie, waarin wij als professional leidend zijn, moedigen wij onszelf en elkaar aan mee te denken over nieuwe ideeën, zorgverlening, diensten en processen. Wij willen innoveren binnen Flevostate maar streven ook naar innovatie binnen bredere – sociale – verbanden. Voorbeelden zijn: EHealth, Agile, zelfsturing, Bildung en sport & cultuur geïntegreerd in onze behandeling. Onder EHealth verstaan we o.a. beeldzorg. Omdat voor jongeren optimale bereikbaarheid en vrijheid belangrijke waarden zijn en de digitale wereld voor hun een vanzelfsprekendheid, zet Flevostate beeldzorg in. Dit is niet alleen een nieuwe vorm van communicatie en behandelen maar wij denken dat het ook de zelfregie van de jongere vergroot, de kosten verlaagt en de flexibiliteit voor de zorgverlener bevordert. D.m.v. beeldzorg kan escalatie voorkomen worden en in de vorm van ondersteuning, begeleiding en advies kan zorg worden gegeven. Met deze vorm is niet alle zorg aan een locatie gebonden wat flexibiliteit biedt voor onze medewerkers.

Onze visie en onze manier van werken versterken onze organisatie. We benutten de denkkracht van onze medewerkers, durven de traditionele vorm van leiderschap los te laten, streven naar een hoge autonomie en resultaatverantwoordelijkheid voor iedereen en maken gebruik van moderne online hulpmiddelen. We reageren op wat er in de wereld om ons heen gebeurt en blijven niet hangen in ‘zo doen we dat nou eenmaal’. Door deze principes zijn we in staat snelle aanpassingen te realiseren.
De betekenis van Agile, namelijk behendig zijn, omarmen we omdat we in de Jeugdzorg werken in een keten van organisaties, die ten behoeve van de jongere moet samenwerken.

Voor ons is Agile niet alleen een nieuwe methode of trend waarmee onze teams leren en innoveren maar een filosofie: we leren door te doen. Onze teams zijn gericht op continue verbetering en kijken op basis van inzichten uit de praktijk of we op de goede weg zijn. Daarbij gebruiken we de feedback van onze klanten en partners waardoor onze medewerkers in staat zijn zich behendig in bestaande netwerkorganisaties te manoeuvreren en nieuwe netwerkorganisaties op te zetten.

Onderwijs & bildung

Het is zoals Unicef het verwoordt: ’Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die het kan doorgeven aan volgende generaties.
Onder meer daarom is het volgen van regulier onderwijs midden in de maatschappij één van de belangrijkste onderdelen van onze aanpak. Niet alleen speelt onderwijs een belangrijke rol voor de samenleving, ook het individu heeft veel baat bij goed onderwijs. De jongeren, die wij behandelen hebben vaak een achterstand in het onderwijs omdat ze problemen hebben. Wij bieden onze jongeren weer de kans om kennis op te doen, nieuwe vaardigheden te leren en persoonlijke groei te ervaren in een omgeving met mensen, die een voorbeeldfunctie vertolken en met leeftijdsgenoten in een vaste sociale structuur.

Zelfontplooiing, algemene vorming, beroepsvorming maken dat jongeren het vermogen ontwikkelen moreel te oordelen en kritisch te denken over bijvoorbeeld onze samenleving en hun eigen situatie. Volgens het ideaal van Bildung vinden ook wij dat het onderwijs om de persoonlijke vorming van de jongere moet draaien. Wij vinden het belangrijk dat jongeren, die het om allerlei redenen moeilijk hebben, ook in moreel, politiek, emotioneel, lichamelijk, cultureel en spiritueel opzicht gevormd worden. Passend onderwijs draagt daarom bij aan onze visie op zorg, waarbij het activeren van de eigen kracht van de jongere en het systeem de pijlers zijn waarop we zorg leveren. Wij kijken altijd naar wat er mogelijk is en waar kansen liggen omdat we ernaar streven dat jongeren de ‘beste versie van zichzelf’ worden.

Sport & cultuur

In onze behandeling streven we naar een integrale aanpak en verbinden we actieve deelname aan sport en/of cultuur aan het leven van jongeren. We vinden sport belangrijk omdat het naast fysieke voordelen ook opbrengsten op sociaal en mentaal gebied heeft. Dat geldt ook voor het spelen in een band, dansen of het spelen van toneel. De mentale opbrengsten van spelen in een voetbalteam of in een muziekband zijn van onschatbare waarde omdat jongeren hiermee op een natuurlijke manier nieuwe vaardigheden aanleren. Uithoudingsvermogen, communicatie en zelfreflectie zijn bijvoorbeeld belangrijke vaardigheden om in het leven mee verder te kunnen. Daarom verbinden we sport en cultuur aan de hulp die we jongeren bieden.

De sportvereniging of de muziekschool zijn in onze maatschappij dus belangrijke spelers in het netwerk rondom de jongeren. Zij spelen niet alleen een rol bij het vroegtijdig signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen maar zijn ook dikwijls het antwoord op die problemen. Flevostate heeft zich tot doel gesteld om samen met gemeenten, onderwijs, ketenpartners en verenigingen in sport en cultuur een lokale structuur in te richten, waarin zowel de signaleringskracht als het pedagogisch klimaat worden versterkt.

Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen

We staan dicht bij de maatschappij. Daarom vinden we het belangrijk dat we jongeren midden in de maatschappij behandelen en dat ook doen mét de mensen in de maatschappij.
We willen samen met jou handen en voeten geven aan de slogan ‘de jeugd heeft de toekomst!’. Ook de jongeren, die bij ons behandeld worden, horen daarbij.

Daarom werken we ook met vrijwilligers, die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan het welzijn van jongeren en hun deskundigheid in willen zetten ten behoeve van kwetsbare jongeren is onze samenleving.

Hoofdlocatie
Flevostate

 • null
  Onder de Toren 38
  8302 BV Emmeloord

  Postadres
  Postbus 38
  8300 AA Emmeloord

  T: 088 4041111
  info@flevostate.nl

Behandelcentrum
Flevostate Almere